Męska strona męskie sprawy:
  Leki na impotencję, środki na potencję, testy DNA
Viagra, Kamagra, Cialis, Kamagra, leki na potencję, środki na potencję, Feromony, Afrodyzjaki, testy DNA na ojcostwo...

 
 
 
Testy DNA na ojcostwo > Testy DNA metodą RFLP

Uwaga (!) Nowe forum o viagrze i innych lekach na potencję:     FORUM O ŚRODKACH NA POTENCJĘ 

Testy DNA metodą RFLP

RFLP (ang. Restriction Fragments Length Polymorphism) – oznacza polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych. Badania genetyczne metodą RFLP polegają wykrywaniu różnic w rozmiarach fragmentów DNA, dzięki czemu organizmy mogą być rozpoznawane poprzez analizę wzorów pochodzących z podziału ich DNA.

MECHANIZM REAKCJI RFLP


RFLP oznacza odmienność fragmentów kodu genetycznego pochodzącego od różnych osobników, pociętych specyficznymi enzymami restrykcyjnymi. Odmienność ta polega na różnicach w długości fragmentów DNA, które powstają w wyniku mutacji, powodowanych przez tworzenie lub usuwanie miejsc rozpoznanych przez określone enzymy.

DNA genomu badanej osoby przecinane jest przez enzym restrykcyjny z grupy endonukleaz w określonych miejscach o charakterystycznej sekwencji nukleotydów, precyzyjnie rozpoznawanej przez ów enzym. W zależności od liczby miejsc restrykcyjnych w DNA i odległości pomiędzy nimi, otrzymujemy określoną liczbę fragmentów restrykcyjnych o specyficznej długości. Zastosowanie techniki RFLP polega właśnie na analizie różnic badanych fragmentów DNA.

Analizę metodą RFLP można podzielić na następujące etapy:

  • pobranie i izolacja DNA
  • trawienie DNA enzymami restrykcyjnymi
  • rozdzielenie elektroforetyczne
  • przygotowanie hybrydyzacji Southerna
  • hybrydyzacja DNA z radioaktywną sondą
  • wykrywanie polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych.

W poszczególnych etapach, materiał genetyczny jest pobierany, preparowany i analizowany w celu uzyskania wiarygodnego i miarodajnego rezultatu. Próbka może zostać pobrana z dowolnej tkanki badanego osobnika, w szczególności może to być krew, nasienie, włosy lub ślina. Następnie rozpoczyna się "trawienie" enzymami restrykcyjnymi, czyli przecinanie DNA na mniejsze fragmenty za pomocą enzymów tzw. restrykcyjnych. Są to enzymy pochodzenia bakteryjnego, które wchodzą w reakcję z fragmentami DNA o określonej sekwencji. W kolejnym etapie analizy RFLP porozcinane fragmenty DNA są porządkowane w zależności od wielkości w procesie elektrofotezy. Elektroforeza jest to metoda wyodrębniania jednorodnych frakcji z mieszaniny związków chemicznych poprzez wymuszanie ich wędrówki w polu elektrycznym. Cząsteczki różnych substancji zwykle różnią się ruchliwością elektroforetyczną, dzięki czemu także jedne fragmenty sekwencje DNA przemieszczają się szybciej od innych i możliwe jest ich odesparowania na przestrzeni. Następnie w tzw. hybrydyzacji Southerna (od nazwiska Edwina M Southerna, który opracował ją i przestawił w roku 1979) uwidacznia się fragmenty DNA (po zastosowaniu bromku etydyny, fragmenty DNA fluoryzują po naświetleniu promieniewaniem ultrafioletowym). Dzięki filtrowaniu, czyli wykorzystaniu zjawiska wsiąkania fragmentów DNA w błony nylonowe, radioaktywnymi atomami, wiąże się fragmenty zawierające określone sekwencje. Tak przygotowany preparat poddawany jest następnie oddziaływaniu promieniowania X, dzięki którym rejestruje się proces rozpadu i uzyskuje w ten sposób swoisty obraz fragmentu DNA. Komplet uzyskanych w ten sposób obrazów składa się na pełny profil analizowanego DNA.

ZASTOSOWANIE METODY RFLP


Analiza DNA metodą RFLP znajduje wiele zastosowań we współczesnym świecie. Jest kluczowym narzędziem stosowanym do rozpoznawania DNA. Łatwość idetyfikacji DNA przy badanu krwi, włosów śliny i innych wydziellin sprawiła, że metoda ta jest m.in. szeroko wykorzystywana w kryminalistyce. Ponadto, powszechnie w medycynie przy badaniach defektów genetycznych i dziedziczenia cech osobniczych. Metoda ta, może służyć do potwierdzania lub negowania pokrewieństwa między osobnikami, na posdstawie występowania lub braku występowania różnych alleli. Metoda RFLP jest również wykorzystywana w bioprzemyśle, w której organizmy mogą być różnicowane poprzez analizę wzorów pochodzących z pocięcia ich DNA.

Trzeba jednak zaznaczyć że metoda RFLP wiąże się z dość dużą pracochłonnością podczas procesu analizy oraz koniecznością pobierania rozległych ilości materiału badawczego, stąd też nie jest optymalna do powszechnego użycia. .Dlatego też, często ustępuje miejsca innym metodom anlizy DNA, jak choćby RAPD, AFLP czy nawet PCR.

KOSZT BADANIA METODĄ RFLP


Metoda RFLP nie jest optymalna w stosowaniu, jeśli analiza ma dotyczyć dużej grupy osobników ze względu na stosunkowo wysoki jednostkowy koszt analizy. Koszt ten wynika przede wszystkim z wieloetapowego i wysublimowanego procesu analizy.  Z tego powodu, metoda ta znajduje zastosowanie w ściśle określonych obszarach badań naukowych bądź praktycznych. Należy zaznaczyć, że istnieją mutacje metody RFLP, przede wszystkim upraszczające proces analizy i tym samym cechujące się mniejszym kosztem jednostkowym.

 

 
 

I I I